PVV, VVD, NSC en BBB presenteren akkoord op hoofdlijnen

Vandaag presenteerden de partijen PVV, VVD, NSC en BBB het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. In het akkoord erkennen de partijen de urgentie van onderwijskwaliteit en tonen ze een duidelijke focus op het verbeteren van de basisvaardigheden. Daarmee stellen de partijen een belangrijke prioriteit. Het feit dat een derde van de 15-jarigen onvoldoende geletterd is om volledig deel te nemen aan de samenleving, is onacceptabel en vereist actie. Tegelijkertijd staat het onderwijs ook voor andere complexe uitdagingen, zoals het lerarentekort en het realiseren van passend onderwijs, die ook de aandacht verdienen van het nieuwe kabinet. 

Uit het akkoord blijkt dat de partijen aan de slag zullen gaan met een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs. Hoe het plan er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Wel geven de partijen enkele elementen aan die hierin terug te vinden zijn, zoals het stoppen met de wildgroei aan subsidies en een nadruk op de basisvaardigheden.  

We juichen toe dat er wordt gestreefd naar een dergelijk plan. Eerder riepen wij al op tot een Educatief Deltaplan: een plan met heldere doelstellingen, focus op de basisvaardigheden, een lange adem en visie op welke partijen welke rol moeten pakken. Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland: “Wij hopen dat het komende kabinet kiest voor een Herstelplan voor de lange termijn, dat kabinetsperiodes overstijgt. Problemen die al meerdere jaren spelen kun je immers niet binnen enkele jaren oplossen.” 

Daarnaast kiezen de partijen voor het versterken van de regio: elke regio telt. “We zijn benieuwd wat deze richtingskeuze betekent voor het nu voorliggende wetsvoorstel ‘Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen’. Een ingrijpende wetswijzing om deze voorziening te centraliseren, daar waar deze nu stevig verankerd is in de regionale infrastructuur. Tegen het advies van de Raad van State is de regionale borging in de definitieve versie van het wetsvoorstel zelfs volledig geschrapt.”, aldus Margreet de Vries.  

De bezuiniging op het onderwijs zullen we met een kritisch oog volgen. We zijn ervan overtuigd dat een doelmatigere besteding van de middelen ook de verbetering van onderwijskwaliteit ten goede kan komen. Tegelijkertijd moet er wel voldoende financiering zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de uitdagingen aan te pakken. Ook met een bezuiniging kunnen we het onderwijs verbeteren, maar dan moeten wel de juiste keuzes gemaakt worden. 

Margreet de Vries: ‘We kijken uit naar de concrete plannen van het komende kabinet en hopen op een constructieve dialoog om samen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.” 

 

 

PVV, VVD, NSC en BBB presenteren akkoord op hoofdlijnen