Stappenplan schoolscan Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW publiceerde op 8 april de handreiking waarmee scholen een schoolscan kunnen maken gelanceerd. Op basis van deze schoolscan dienen scholen in mei a.s. te bepalen welke interventies ze willen uitvoeren aan de hand van een keuzemenu. De leden van onze branche worden op dit moment al veelvuldig gevraagd om mee te denken over de kaders zoals die door OCW gepresenteerd zijn.  

 

De vereniging van onderwijsadviesbureaus heeft een plan, waarmee scholen door onze deskundige experts kunnen worden ondersteund bij het maken van hun schoolscan en bij het helpen een keuze te maken uit bestaande interventies. Zo kunnen we scholen ondersteunen bij het opstellen van hun schooleigen programma voor schooljaren 2021-2022-2023, zodat dit programma voor de zomer ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de scholen. Voor scholen die meteen aan de slag willen hebben wij een hulplijn 0800-4240424 beschikbaar gesteld. 

 

Expertpool 

In opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW, ondersteunden experts uit onze branche scholen en schoolbesturen bij de planvorming voor de inhaal-en ondersteuningsprogramma 2020-2021. Onder supervisie van taal- en rekenexperts en in samenwerking met leraren begeleiden orthopedagogen in Limburg, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland groepjes kinderen op het gebied van taal, rekenen en het bevorderen van sociaal emotioneel welbevinden. Hiermee worden de leraren ontlast en kunnen ze tegelijkertijd meekijken met de doelgerichte aanpak van taal- en rekenachterstanden. Schoolleiders geven aan de praktische ondersteuning, die direct inzetbaar is, zeer te waarderen.

 

Advies Onderwijsraad ‘Tijd voor focus’

De onderwijsraad adviseerde op 25 maart in zijn advies “Tijd voor focus” ook om leraren te ontlasten en werkdruk te verlagen door in de klas gebruik te maken van specialistische kennis van experts. Wij hopen dan ook dat deze aanpak grootschalig navolging krijgt.  Onze experts maken onderdeel uit van een landelijk dekkend netwerk waardoor onderlinge kennisdeling wordt gegarandeerd. Het wiel hoeft daarmee niet iedere keer opnieuw uitgevonden te worden.

Meedoen? 

Scholen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij loket@onderwijsontwikkeling.nl of bellen met onze hulplijn 0800-4240424 . Wij zorgen er dan voor dat we snel contact leggen met een van de onderwijsadviesbureaus bij de school in de buurt.

Lees hier de samenvatting van het stappenplan.

Stappenplan schoolscan Nationaal Programma Onderwijs