Basis op orde

Het onderwijs in taal en rekenen vormt een fundament voor de ontwikkeling van leerlingen. Het beheersen van taal en rekenen is noodzakelijk voor hun toekomstige deelname aan onze samenleving.

De afgelopen jaren hebben talloze rapporten en onderzoeken aangetoond dat het niveau van basisvaardigheden in Nederland zorgwekkend is. Volgens het nieuwste PISA-onderzoek loopt een derde van de Nederlandse 15-jarigen het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Jaarlijks uit de Inspectie van het Onderwijs haar bezorgdheid over de basisvaardigheden in de Staat van het Onderwijs. Deze uitdaging vereist serieuze aandacht. Het ministerie van OCW heeft dan ook als doel gesteld deze trend de komende jaren te keren.

Het aanpakken van deze uitdaging vereist een gedegen langetermijnaanpak, waarbij we de lat hoog leggen en duidelijk focussen op de basisvaardigheden. Een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen binnen het onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Op die manier draagt iedereen, vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, bij aan de belangrijke maatschappelijke opdracht die voor ons ligt.

Onze leden ondersteunen scholen, leraren, ouders en gemeenten dagelijks bij het duurzaam verbeteren van taal en rekenen binnen het onderwijs. Zij dragen graag bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van de basisvaardigheden taal en rekenen, zodat in de toekomst elke leerling voldoende geletterd en gecijferd van school gaat.

Werkgroep Basis op Orde
Binnen onze vereniging houdt de werkgroep ‘Basis op Orde’ zich bezig met de ontwikkelingen rondom het thema. De werkgroep komt regelmatig bijeen en bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van onze leden:

  • Annemarie Kaptein (Bazalt Groep)
  • Carin Jonkers (Driestar)
  • Carla van Doornen (CED-Groep)
  • Henk Wilbers (Cedin)
  • Johannes de Geus (CED-Groep)
  • Marcel Bogaarts (Bazalt Groep)
  • Marlies Elderenbosch (CINOP)
  • Martin van der Meer (1801)

Voor meer informatie over de werkgroep ‘Basis op Orde’, om samen te werken of om vragen te stellen, kunt u contact opnemen met Sabrina Everard severard@onderwijsontwikkeling.nl.