Minister Wiersma informeert de Kamer over voortgang masterplan basisvaardigheden

Minister Wiersma geeft aan structureel aan de slag te gaan met het Masterplan basisvaardigheden. In zijn brief naar de Kamer beschrijft de minister de voortgang van het masterplan basisvaardigheden.

Structurele financiering

Zo stelt het kabinet structureel extra middelen beschikbaar voor het versterken van de basisvaardigheden. Nu is de financiering nog geregeld via subsidies, maar po-scholen kunnen vanaf 2025 structureel extra bekostiging ontvangen bovenop de lumpsum. Vo-scholen ontvangen dit vanaf 2026.

Uitbreiding basisteams

Daarnaast wil de minister de basisteams in 2023 uitbreiden zodat alle scholen aanspraak kunnen maken op hulp. De basisteams leveren de concrete ondersteuning van scholen. Deze komt zoveel mogelijk van publieke partijen. Vanaf het schooljaar 2023/2024 worden verschillende ondersteuningstrajecten en – programma’s samengevoegd, zodat ook scholen die de komende jaren nog niet in aanmerking komen voor de subsidies wel aanspraak kunnen maken op inhoudelijke ondersteuning. Dit geldt voor de voorzieningen die de basisteams bieden, maar ook voor deelname aan bijvoorbeeld Ontwikkelkracht of de pilot kansrijke interventies vanuit het NP Onderwijs.

Professionalisering leraren

In de cao hebben de sociale partners meer uren voor professionalisering basisvaardigheden en curriculumherziening in de cao opgenomen. De minister is daarnaast bezig met het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid, waarin eisen worden opgenomen over de professionele ontwikkeling van leraren. Die moet afgestemd worden op ontwikkelingen als de verbeterslag op basisvaardigheden.

Reactie onderwijsontwikkeling Nederland

Het prestatieniveau van leerlingen op het gebied van de basisvaardigheden is al langer reden tot zorg. Het is goed dat de minister hierop actie onderneemt met het masterplan basisvaardigheden.

In het schriftelijk overleg over scholen aan de slag met de subsidie basisvaardigheden zei de minister dat het ministerie niet enkel een adviesdienst wordt. “Er zijn legio andere partijen met relevante expertise die scholen kunnen helpen. Ik wil dat het ministerie in die infrastructuur een centrale rol inneemt, expertise kan bieden en regie gaat voeren. De basisteams werken heel nauw samen met andere partijen die relevante expertise en hulp kunnen leveren aan scholen, zowel uit het publieke domein als vanuit de markt”, aldus minister Wiersma. Eerder gaf de minister al aan dat, wanneer het nodig is om gebruik te maken van private partijen, de basisteams zullen adviseren met partijen in zee te gaan die voldoen aan het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Margreet de Vries, directeur Onderwijsontwikkeling Nederland: “Het is goed dat de minister op deze manier regie pakt en kwaliteitseisen stelt aan externe partners die met scholen mogen samenwerken. Zo blijft de onderwijskwaliteit gewaarborgd, en committeren tegelijkertijd alle partijen, publiek en privaat, zich aan het halen van de doelen van het masterplan. We zijn blij dat we samen met de minister verkennen hoe het keurmerk nog verder aangescherpt kan worden.

Daarnaast is Onderwijsontwikkeling Nederland blij met de aandacht voor professionalisering van leraren. Margreet de Vries: “Onze leden werken al veel samen met scholen. Zij kunnen hen helpen zich de kennis én vaardigheden eigen te maken die hen in staat stellen om mooie resultaten neer te zetten.”

Onderwijsontwikkeling Nederland is ervan overtuigd dat het masterplan een plan voor de langere termijn moet zijn. Met de aangekondigde plannen doet de minister al een stap in de goede richting. Margreet de Vries: “Wij vinden dat er een plan nodig is dat verschillende kabinetten kan overstijgen, net als de Deltaplan-aanpak. Wij nodigen de minister uit om hierover met ons in gesprek te gaan.”

Minister Wiersma informeert de Kamer over voortgang masterplan basisvaardigheden