Ministerie van Onderwijs lanceert project voor digitalisering van het onderwijs in Curaçao

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport (OCWS) op Curaçao kiest vanaf 2023 om structureel alle leraren van het eiland te professionaliseren op het gebied van digitale vaardigheden. In tegenstelling tot andere landen kiest Curaçao er bewust voor om eerst leraren en onderwijsprofessionals toe te rusten en te faciliteren met digitale vaardigheden. Dit met het oog op de nabije invoering van digitale geletterdheid in het Curriculum.

Om digitalisering in het onderwijs op Curaçao vorm te geven, is er een projectgroep opgericht vanuit het Ministerie (OCWS) onder leiding van Samira Saab (Voorzitter Digitalisering van het Onderwijs op Curaçao). De projectgroep bestaat uit een samenwerking van deskundigen vanuit alle schoolbesturen. Ze hebben wensen en randvoorwaarden gedefinieerd voor veilig toekomstbestendig onderwijs. Professionalisering van leraren op digitaal vlak (digitale vaardigheden en digitale didactiek) is daarbij essentieel. Pas als leraren beschikken over de nodige vaardigheden kunnen ze deze onderwijzen aan de kinderen.

Na een zorgvuldige marktverkenning en nauwkeurig selectietraject van aanbieders van professionalisering waarbij schoolbesturen, scholen en leraren nauw betrokken zijn geweest, heeft het ministerie gekozen voor de samenwerking met het Nederlandse bedrijf Edutrainers, een opleider die gespecialiseerd is in digitale geletterdheid en digitale didactische vaardigheden. De grondslag van Edutrainers rust op de Europese referentieframeworks voor digitale vaardigheden DigCompEdu en DigComp.

Edutrainers vertaalt competenties naar professionalisering en integreert technologie die gebruikt wordt in de scholen in het programma Digitaal Didactisch Vaardig. Aan de hand van een E-learning academie in combinatie met workshops begeleidt Edutrainers scholen, leraren en onderwijsprofessionals stap voor stap met het leren waarbij ze hun digitale vaardigheden vergroten en verbeteren. Een gerichte aanpak die ervoor zorgt dat de kennis gelijk toegepast wordt in hun dagelijks werk- en lespraktijk. Edutrainers zorgt ervoor dat leraren en onderwijsondersteunend personeel verder bouwen op het fundament en de doelen van hun onderwijs. Op deze wijze wordt het eenvoudiger om digitalisering te kunnen integreren en adopteren in alle processen van het onderwijs. Edutrainers heeft een uitzonderlijke aanpak: het bedrijf werkt met leraren; experts die nog dagelijks voor de klas staan. Zo zorgen ze ervoor dat hun aanbod altijd voor en door het onderwijs is, herkenbaar en direct toepasbaar voor alle deelnemers.

Laura Walter-Goudsmit, CEO Edutrainers: “Het is een enorme eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid voor ons om de scholen op Curaçao te begeleiden met het vergroten en verbeteren van hun competenties op digitaal vlak. De komende 3 jaar gaan we stapsgewijs en met elkaar aan de slag om digitalisering volledig te integreren in hun dagelijkse lespraktijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking kan leiden tot nog beter digitaal onderwijs voor elk kind op Curaçao.”

De digitalisering van de maatschappij en de toenemende vraag naar digitale vaardigheden in de banen van vandaag en van morgen heeft grote invloed op de vaardigheden die worden gevraagd van de leerlingen en de leraren. Kinderen verdienen gelijke kansen om digitale vaardigheden aan te leren en te beheersen. Er ligt een grote taak bij onderwijsinstellingen in de hele wereld om onderwijsprofessionals hierin goed te faciliteren en te begeleiden. Met deze samenwerking zet het ministerie OCWS structurele en duurzame stappen voor goed digitaal onderwijs voor elk kind op Curaçao.

Ministerie van Onderwijs lanceert project voor digitalisering van het onderwijs in Curaçao