Notaoverleg: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

EDventure is blij met de immense investering in het onderwijs. Wij waarderen dat het kabinet de gevolgen voor leerlingen, studenten en leraren duurzaam wil oplossen.

Toch maken wij ons zorgen over een aantal punten:

  • Veel leerlingen kampen met sociaal-emotionele problemen. Maandenlange sluiting van de scholen en andere sociale voorzieningen is zeer ingrijpend voor jongeren die juist de school en de sportvereniging nodig hebben om sociale contacten te (leren) leggen. Ook voor scholen is het gemakkelijker om gericht te werken aan taal- en rekenachterstanden als de kinderen fysiek op school zijn. Volgens het plan van de Minister moeten scholen een schooleigen programma opstellen. Hoe worden scholen inhoudelijk ondersteund bij het maken van dit schooleigen programma?
  • Aan de hand van een menukaart kunnen scholen straks een keuze maken uit bewezen effectieve interventies. Een menukaart is echter niet genoeg. Scholen worden straks overspoeld met telefoontjes van aanbieders van deze interventies. We vinden dan ook dat kwaliteitseisen dienen te worden gesteld aan de aanbieders van interventies, waarmee de kwaliteit van de uitgevoerde interventie kan worden gewaarborgd. Ons advies is dat in het implementatieplan wordt bepaald dat scholen alleen gebruik dienen te maken van interventies van instellingen die beschikken over een kwaliteitskeurmerk of certificaat.
  • Het ministerie blijft monitoren om te kijken of op schoolniveau en nationaal niveau de achterstanden worden ingelopen. Er kan worden bijgestuurd door interventies die niet goed werken te vervangen. Worden de organisaties die de interventies uitvoeren ook worden gemonitord en hoe wordt dit gedaan?
  • In het NPO wordt melding gemaakt van kennis community. Wij zijn benieuwd of de Minister nader kan duiden wat de rol van de kenniscommunity is? En welke partijen hierbij zijn betrokken?
  • In het NPO lijkt er een verschil te zijn tussen  de interventies in de menukaart en de interventies die worden aangeboden buiten de reguliere schooltijden. Klopt dat? Zo ja, wij zijn benieuwd wat de verschillen zijn tussen deze interventies?
  • Kan de minister bevestigen dat ook de interventies die worden aangeboden buiten reguliere schooltijden een theoretische basis moeten hebben. Hoe waarborgt de minister de kwaliteit van de bureaus die hiervoor ingehuurd worden? En hoe kan de minister ervoor zorgen dat er een goede warme overdracht plaatsvindt tussen hetgeen buiten school plaatsvindt en het onderwijsleerproces van de leerling?
  • Er is extra ondersteuning beschikbaar voor leerlingen met achterstanden echter maken wij ons zorgen om de opgelopen achterstanden van hoogbegaafde leerlingen. Zijn hierover gegevens beschikbaar? Wij verzoeken de minister om in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage NPO aan de kamer aandacht te besteden aan hoogbegaafde leerlingen.

 

Notaoverleg: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)