Regelluwe scholen

In januari 2016 zijn 46 scholen voor primair en voortgezet onderwijs van start gegaan met het experiment Regelluwe scholen, waar ook Onderwijsontwikkeling Nederland als monitor bij betrokken is. Bij het experiment krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit (Excellente Scholen) de mogelijkheid af te wijken van bepaalde wet- en regelgeving.

Van welke regels mogen scholen afwijken?

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) staan artikelen genoemd waarmee geëxperimenteerd kan worden. Scholen mogen binnen het experiment afwijken van al deze artikelen. Voor basisscholen zijn dit de artikelen 1, 2, 8 tot en met 45a, 47, 48 en 148 van de Wet op het primair onderwijs. Voor vo-scholen zijn dit de artikelen 6a tot en met 41 en 99 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Er kan ook worden afgeweken van onderliggende regelgeving, zoals het Inrichtingsbesluit WVO, het Eindexamenbesluit VO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO en het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO.

Welke onderwerpen raakt dit?

Het betreft dus veel verschillende onderwerpen, zoals uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het onderwijs, de zorg voor zieke leerlingen, onderwijstijd, rapportage over de vorderingen van leerlingen, schoolplan, schoolgids, scheiding bestuur en toezicht, aansluiting bij samenwerkingsverbanden, bekwaamheidseisen (alleen voor het voortgezet onderwijs), toelating, ontwikkelingsperspectief, aansluiting bij de klachtencommissie en tijdelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Voortgang

Nu twee jaar later is een tweede voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van deze rapportage heeft minister Slob besloten dat het experiment op vijf kansrijke thema’s zal worden uitgebreid met een aantal nieuwe scholen. De thema’s waar de nieuwe scholen op kunnen afwijken zijn: het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd, het verminderen van instroommomenten in het po, het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo, het afnemen van deelexamens op de eigen school en het afwijken van bevoegdheidseisen in het vo. Voor twee andere afwijkingen, de educatieve keuzedagen (po) en het schoolplan, wordt op dit moment onderzocht hoe deze nu al breed beschikbaar gemaakt kunnen worden voor alle scholen.

Terugblik bijeenkomst regelluwe scholen 25 maart jl.

Terugblik bijeenkomst regelluwe scholen 25 maart jl.

Maandag 25 maart jl. kwamen de regelluwe scholen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang van het experiment. De bijeenkomst werd gestart met een interactieve sessie over de voortgangsrapportage. Alida Oppers (directeur-generaal Primair en Voortgezet...