Overzicht diensten en expertises van onze leden

Onderwijsexperts, orthopedagogen en kinderpsychologen werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling. Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen. In deze praktijkvoorbeelden is te lezen hoe zij te werk gaan.

Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Leerlingzorg
 • Ondersteuningsstructuur / interim IB
 • Groepsdynamiek / gedrag
 • Multidisciplinair Overleg / HGPD
 • Hoogbegaafdheid
 • Meldcode / (sociale) veiligheid
 • SVIB / Beeldcoaching
 • Screeningsonderzoeken
 • Onderwijs aan zieke leerlingen (OZL)
Jeugdhulp
 • Dyslexiezorg regiebehandelaar
 • Dyslexiezorg overig
 • Zorg in onderwijs (ZIO)
Schoolontwikkeling en Jonge Kind
 • Leiderschap / management
 • Kagan coöperatief leren
 • Leren Zichtbaar Maken
 • Taal / NT2
 • Formatief Evalueren
 • SVIB / Beeldcoaching
 • Marzano
 • Rekenen
 • Gedrag
 • Jonge Kind Speelplezier
 • Jonge Kind Kijk!
 • Jonge KIND VE
Primair onderwijs
 • Didactiek – didactisch handelen
 • Dyslexieonderzoek en -behandeling
 • Het versterken van executieve functies
 • Individuele coaching van leerkrachten, IB-ers, directeuren
 • Kansrijke combinatiegroepen
 • Leerlingondersteuning (advisering zorgniveau 2 en 3 en toeleiding zorgniveau 4)
 • Leren anders organiseren: naar een nieuw onderwijsconcept
 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Ondersteuning en professionalisering passend onderwijs
 • Organisatie van activiteitenaanbod voor het jonge kind
 • Positief pedagogisch klimaat
 • Projectmanagement
 • Kwaliteitsanalyse – goed worden goed blijven
 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg
 • Verbeterprogramma’s reken- en/of taalonderwijs
 • Screening taalproblemen jonge (risico(kinderen)
 • Teamontwikkeling en professionele cultuur. Samenwerken aan goed onderwijs
 • Visie- en organisatieontwikkeling
Voortgezet onderwijs
 • Het versterken van executieve functies
 • Individuele coaching van docenten, zoco’s, teamleiders
 • Inzet van gedragswetenschappers in de leerlingondersteuning (zorgniveau 3 en toeleiding zorgniveau 4)
 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Positief pedagogisch klimaat
 • Projectmanagement
 • Teamontwikkeling
 • Visie- en organisatieontwikkeling
Services
 • Sociale veiligheid
 • Identiteit en vorming
 • Didactisch vakmanschap
 • Hoogbegaafdheid
 • Groepsdynamica
 • Oudercommunicatie
 • Mediawijsheid
 • Seksuele vorming
 • Burgerschapsvorming
 • Leiderschap en coaching
 • Vakken en lesmethoden
 • Leerlingenzorg en jeugdhulp
 • Dyslexiezorg
 • Opvoedondersteuning
Services
 • Van strategisch beleid naar professionalisering van digitale (didactische) vaardigheden
 • Strategisch beleidsplannen, missie, visie met integratie van ICT-visie – begeleiding en consultancy
 • Vastellen van digitale Competenties van onderwijsgevende en onderwijsondersteunend personeel
 • Professionaliseringen aanbod van digitale vaardigheden, digitale didactische vaardigheden en digitale didactiek in de vorm van E-Learning, workshop en 1-op-1  Coaching
Services
 • School goed in beeld krijgen: audit door een adviseur en / of de opbrengsten geanalyseerd
 • School leiden in een verandering, waarbij er eigenaarschap bij het team is (excellent organiseren / DBB)
 • Ondersteuning bij zorgstructuur , waaronder OGW4D
 • Begrijpend luisteren en begrijpend lezen, waaronder Nieuwsbegrip
 • Technisch lezen en leesmotivatie (LIST)
 • Verbetertraject rekenen
 • Didactiek: werken met lesmodellen voor handzame directe instructie (DPL) en Teach Like a Champion
 • Burgerschap: burgerschapscan en het opstellen van beleid, dekkend aanbod via de Vreedzame school
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

Hoogbegaafdheidsspecialist
inclusief ontwikkelvoorsprong jonge kind            

Analyseren van de opbrengsten            
schoolanalyse maken               
referentieniveaus                    
implementatie volgsystemen               

Rekenen                     

Cultuur interventies             
naar professionele cultuur                   
communicatie versterken                    
coaching directie                     

OPO            
focus PO                     

Kwaliteitszorg                        

Jonge Kind              
volgsystemen              
beredeneerd aanbod               
doelgericht werken bij jonge kinderen                                     

Leerlingvolgsystemen          

Versterken OP3        
EDI                  
Coöperatief leren                    
leren zichtbaar maken                  

OP2/OP3              
verbetertrajecten                    
zeer zwak, en nu?                                           

Kwaliteitverbetertrajecten             
inrichten kwaliteitszorg            
versterken kwaliteitscultuur

Rekenen
 • optimale inzet methode
 • didactische modellen
 • rekentaal
 • differentiatie
Taal/lezen
 • optimale inzet methode
 • woordenschatdidactiek
 • verbeteren mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden
 • effectief leesonderwijs: aanvankelijk, voortgezet technisch en begrijpend lezen
 • close reading
Overige services
 • Verbeteren algemene didactische vaardigheden leerkrachten
 • Begeleiding trajecten Goed Worden Goed Blijven (GWGB+) van de Po raad
 • Verbeteren onderwijs jonge kind: compleet aanbod
 • Analyseren van toetsresultaten
 • Scholingspartner IEP, Cito en Boom
 • Leerlijn Digitale geletterdheid implementeren
TAAL/LEZEN
 • Begrijpend lezen (zonder methode)
 • Woordenschat (groep 1 t/m 3 en 3 t/m 8)
 • Technisch lezen en leesmotivatie
 • Effectief spellingonderwijs
 • Close Reading
 • OPLEIDING Lees-/Taalcoördinator
REKENEN/WISKUNDE
 • Ernstige rekenproblemen en dyscalculie
 • Beredeneerd aanbod sterke rekenaars
 • Rekenen op 1F en 1S
 • Rekengesprekken
 • Rijke rekenvragen
 • Beredeneerd aanbod in de rekenles (leerlijnen)
 • Doorgaande lijn rekenen
 • OPLEIDING Rekencoördinator
GEDRAG
 • Praktijkspecialisatie gedrag
 • Pedagogisch klimaat
 • Afstemming en interactie leraar-leerling
 • Een doorgaande lijn binnen de school
JONGE KIND
 • Thematiseren met jonge kinderen
 • Beredeneerd aanbod in de onderbouw
 • Beredeneerde keuze voor kleutervolgsysteem
 • Woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren
 • Visietraject Jonge Kind
 • Leidinggeven aan de onderbouw (voor managementteam)
 • Leergang leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling
 • OPLEIDING Specialist Jonge Kind
BREIN EN LEREN
 • Omgaan met verschillen, differentiatie en kansengelijkheid – vanuit neurowetenschappelijke
 • inzichten
 • Omgaan met gedrag – vanuit neurowetenschappelijke inzichten
 • Leren, ontwikkelen en veranderen – vanuit neurowetenschappelijke inzichten
 • Onderwijs anders organiseren – vanuit neurowetenschappelijke inzichten
VERDIEPEND LEREN
 • Didactisch handelen
 • Activerende didactiek
 • Expliciete Directe Instructie (EDI)
 • Effectieve instructie
 • Zelfstandig werken
 • Deep Learning
 • Kindgesprekken
 • Zelfregulatie
 • Eigenaarschap
 • Formatieve evaluatie
 • Formatief handelen
 • Zakelijk tekenen
 • Coöperatief leren
 • Coöperatief vergaderen
 • Professioneel communiceren met ouders
 • Groepsoverstijgend werken
 • OPLEIDING Didactisch Specialist
 • OPLEIDING Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator
HOOGBEGAAFDHEID
 • Passend aanbod en ondersteuning
 • Compacten & verrijken
 • Signaleren
COLLEGIAAL LEREN
 • Intervisie
 • Visitatie
LEIDERSCHAP(SCENTRUM)
 • Oriëntatie op leiderschap
 • Schoolplan ‘light’
 • De basis op orde
 • Leergang Persoonlijk leiderschap
 • Leergang De functie van frictie
 • Leergang Leidinggeven aan onderwijs anders organiseren
 • Leergang Onderwijskwaliteit maak je samen
 • Leergang Begroten met tijd
 • Leergang Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling
 • Leergang Balandereen kun je leren (bestuurders)
 • Coaching leiderschap
 • MT-ondersteuning
 • Visitatie
 • Intervisie
 • VISIE-trajecten
 • FUSIE-trajecten
 • OPLEIDING Toekomstbewust schoolleider Basisbekwaam
 • OPLEIDING Toekomstbewust schoolleider Vakbekwaam (+ zijinstroom)
 • OPLEIDING Interim-schoolleider basisonderwijs
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.
Onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren

op het gebied van:

 • Dyslexie
 • Rekenproblemen en dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Jeugdhulp (Basis GGZ)
 • Leerlingzorg (Remedial Teaching, preventieve logopedie, onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen (OZL), diagnostisch onderzoek, school- en beroepskeuze)
Leidinggeven aan onderwijs en organisatie
 • Coaching
 • Onderwijsassessments (selectie,- ontwikkel- en potentieel assessments voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel)
 • HRM diensten (functiegebouw, strategisch HRM advies, interimdiensten)
 • Leiderschap (systemisch werken, verandermanagement, organisatieadvies en strategisch advies, Management Drives, Human Dynamics, persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap)
 • Curriculumherziening
 • Organisatieontwikkeling (professionele leercultuur, visieontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsontwikkeling, vorming integraal kindcentrum (IKC), kwaliteitszorg en audits, schoolanalyse en schoolplan)
 • Professionalisering: verschillende opleidingen en trainingen rondom leidinggeven in het onderwijs, zoals de opleiding Schoolleider van Betekenis en de leergangen Middenmanagement en Hoger management.