Subsidieprojecten en detachering

Regelmatig wordt Onderwijsontwikkeling Nederland gevraagd om namens de branche plannen te schrijven over actuele thema’s waarvoor subsidie wordt verleend of detachering/inhuur van personeel uit de branche is gewenst.

Onderwijsontwikkeling Nederland werft hiervoor in eerste instantie onder haar leden. Daarnaast attendeert Onderwijsontwikkeling Nederland haar leden op subsidies en Europese aanbestedingen.

Onderwijsontwikkeling Nederland wordt mede dankzij de lobby en het versterken van het imago meer en meer aan de voorkant betrokken bij nieuwe beleidsontwikkelingen en in toenemende mate gevraagd een rol te spelen in landelijke (subsidie)projecten. Ook wordt Onderwijsontwikkeling Nederland steeds vaker gevraagd te bemiddelen bij en het werven van adviseurs/projectleiders uit de onderwijsadviesbranche. Door bemiddeling en werving is reeds een aantal detacheringsovereenkomsten tot stand gekomen waarbij adviseurs aan de slag zijn gegaan bij grote landelijke projecten. Op verzoek van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) detacheert Onderwijsontwikkeling Nederland een projectleider DDT. Een tweede functie van implementatiemedewerker voor het CvTE-project Adaptieve Centrale Eindtoets is ook door bemiddeling van Onderwijsontwikkeling Nederland ingevuld door een adviseur vanuit de branche. Ook voor de Stichting Lezen en Schrijven ging Onderwijsontwikkeling Nederland met succes op zoek naar een projectleider uit de branche voor de aanpak van laaggeletterdheid. Voor de Kennisrotonde van het NRO gingen we op zoek naar kennismakelaars en experts. De kennismakelaars van de Kennisrotonde ontvangen vragen en beoordelen vervolgens of de vragensteller behoefte heeft aan empirische kennis, en niet bijvoorbeeld aan advies of ondersteuning. In dit geval worden de vragenstellers doorverwezen naar onderwijsexpertise.nl. Ook nemen kennismakelaars regelmatig contact op met experts om hen te raadplegen over specifieke thema’s.

Gedetailleerde informatie over de huidige subsidieprojecten van Onderwijsontwikkeling Nederland vindt u in de rubriek projecten.

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Aandacht voor cognitief talent vraagt om samenwerking en kennisdeling. Ons lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland is dan ook vanzelfsprekend.

Lineke van Tricht, Directeur Bureau Talent 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Het lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder OA 

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder OBD Noordwest 

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Samen bundelen wij onze krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Zo dragen wij bij aan ons doel om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten.

Hermann van Holt, Directeur Sardes 

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep) 

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Een greep uit eerdere projecten

Expertisepunten Ouderbetrokkenheid (2012-2016)

In september 2012 heeft Onderwijsontwikkeling Nederland op verzoek van OCW het project ‘ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid’ (EPO) gestart om het thema ouderbetrokkenheid duurzaam te borgen in de dienstverlening van de branche. Zeventien Onderwijsontwikkeling Nederland-leden openden een expertisepunt en namen ook deel aan het subsidietraject ‘Regionale aanpak ouderbetrokkenheid’.

Doel: Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen:
– verbeteren van de leerresultaten
– school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners
– ouders helpen vaker mee met activiteiten
– versterken van sociale cohesie
– bevorderen van de integratie
– bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen
– werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders

Opbrengst: De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormden een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. De ExpertisePunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) ondersteunen elkaar en stemmen de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar af om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen.

Excellente scholen (2012-2015)

Vanaf 2012 hebben Onderwijsontwikkeling Nederland en haar leden over verzoek van OCW meegewerkt aan het OCW-programma Excellente Scholen. Sinds 2015 valt de beoordeling van de scholen en de uitreiking van de predicaten onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs. Dit laatste in samenhang met het vernieuwde toezicht van de inspectie, waarbij als het onderwijs goed is, dit ook benoemd wordt. Het erkennen en waarderen van excellente scholen hoort hierbij.

Doel: Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Meedoen aan het traject levert niet alleen het predicaat op maar heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen.

Opbrengst: Onderwijsontwikkeling Nederland en haar leden hebben het platform Excellentescholen.nl ingericht en scholing geboden om het ambitiemenu, onderdeel van Scholen leren van elkaar/excellente scholen, te realiseren.
Op dit moment beschikken maar liefst 233 scholen over het predicaat excellente school en is de systematiek geborgd bij OCW.

Alle scholen in Beweging (2009-2011)

Ruim 2000 basisscholen en hun besturen deden mee aan onze taal- en rekenverbetertrajecten. Maar hoe krijgen we de andere scholen nu ook betrokken? 

Doel: Uiteindelijk zouden álle scholen een verbetercultuur moeten ontwikkelen en realiseren. Scholen moeten daarbij zoveel mogelijk gebruik (kunnen) maken van bestaande kennis, kunde en ervaringen.

Opbrengst: Om dit te bewerkstelligen werd op verzoek van OCW een projectplan uitgewerkt om in drie jaar tijd 7000 scholen te ondersteunen met het verbeteren van taal- en rekenonderwijs. In opdracht van de PO-Raad is een uitvoeringsgroep samengesteld; een vertegenwoordiging van Onderwijsontwikkeling Nederland, de gezamenlijke LPC’s en Kennisnet.