Projecten en detachering

Onderwijsontwikkeling Nederland wordt regelmatig gevraagd om namens de branche projecten te coördineren. Voor de uitvoering van de projecten wordt vaak een beroep gedaan op de onderwijsadviseurs van de leden.  

Onderwijsontwikkeling Nederland werft hiervoor in eerste instantie onder haar leden. Daarnaast attendeert Onderwijsontwikkeling Nederland haar leden op subsidies en Europese aanbestedingen.

Meer informatie over de huidige projecten waar Onderwijsontwikkeling Nederland bij betrokken is vindt u in de rubriek projecten.

In het verleden droegen wij al bij aan een aantal landelijke onderwijs verbeter- en ontwikkelingstrajecten: 

Een greep uit eerdere projecten

  • In samenwerking met twee onderzoekbureaus ondersteunden wij scholen die deelnemen aan een onderwijsexperiment. Gedurende de looptijd van dit experiment organiseerden wij meerdere interactieve bijeenkomsten waar scholen hun ideeën en ervaringen konden uitwisselen. Ook is hiervoor een website ingericht waar scholen informatie kunnen vinden en kennis kunnen delen. Scholen ontvangen ook een nieuwsbrief.  
  • Een pool van experts ondersteunde scholen en tijdelijke samenwerkingsverbanden van schoolbesturen bij de planvorming voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020 – 2021. De ondersteuning bestond uit het bieden van hulp bij het opstellen van een plan, bij de planning en organisatie van de uitvoering van de activiteiten in de subsidieaanvraag. Ook maakte kennisdeling en bovenschoolse samenwerking onderdeel uit van de ondersteuning. De expert vervulde verschillende rollen van een ‘kritische vriend’ tot kennispartner, van adviseur tot supervisor van (een deel van de) uitvoering. Met deze ondersteuning hielpen wij scholen passende evidence informed keuzes te maken m.b.t. de in te zetten programma’s. Kennisdeling en bovenschoolse samenwerking was ook onderdeel van de ondersteuning. In de periode augustus 2020 tot nu december 2021 ondersteunden wij ruim 80 scholen.  
  • Wij dragen zorg voor de coördinatie van een netwerk van professionals die onderwijsondersteuning bieden aan scholen ten behoeve van hun zieke leerlingen. Kennisuitwisseling en samenwerking is een belangrijk speerpunt. Zo organiseren wij jaarlijks diverse (online) themadagen. Voor de onderlinge kennisdeling faciliteren wij een platform waar verschillende expertgroepen en consulenten kennis kunnen delen en relevante informatie kunnen vinden. Tevens bieden wij de consulenten een online platform waar de consulenten van dit netwerk hun kennis en ervaringen delen en vragen kunnen stellen aan elkaar.  
  • Nationale hulplijn:  Op eigen initiatief lanceerden wij op 18 februari jl. de nationale hulplijn, waarmee wij scholen ondersteunden en bijstonden met bewezen effectieve interventies op school en leerlingniveau. Aanleiding hiervoor was het kabinetsbesluit om de po-scholen, die gedurende tweede lockdown gesloten waren en de vo-scholen (toen nog volledig gesloten) bij te staan, zodat zij hun aandacht konden richten op het aanbieden van onderwijs aan hun leerlingen. 
  • Wij ondersteunden, in opdracht van OCW, een breed ondersteuningsprogramma voor een lichte kwaliteitsimpuls. Het doel van dit project was om alle scholen in het basisonderwijs in beweging te krijgen om hun taal/lees- of rekenonderwijs verder te verbeteren. Het programma bestond uit een vouchersystematiek waarvoor scholen uit vier verschillende activiteiten konden kiezen die uitgevoerd werden door taak/lees- en rekenexperts. Wij bedienden via dit programma 2000 scholen. 
  • Onze onderwijsadviseurs droegen actief bij aan een groot landelijk onderwijsverbeterprogramma. Doel van dit programma, dat centraal aangestuurd werd door een landelijk platform, was om rond een 6-tal onderwijskundige thema’s scholen een stap verder te brengen in hun schoolontwikkeling. Veel van onze experts op deze verschillende thema’s hebben drie jaar lang de rol van kritische vriend of expert vervuld voor alle betrokken scholen. Naast de bijdrage van deze experts op de scholen, werden ook in gezamenlijkheid inhoudelijke producten in de vorm van kwaliteitskaarten ontwikkeld. De producten voortkomend uit dit project worden door verschillende van onze leden nog altijd kosteloos beschikbaar gesteld. Hiermee waarborgen we dat kennis opgedaan binnen het landelijk programma, ook na afronding van het programma publiek beschikbaar blijft.